Privacyverklaring

Privacy en cookies

Op deze website staan gegevens van organisaties en persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe Sdu deze gegevens verzamelt, met welk doel en hoe Sdu de gegevens opslaat.

Sdu verzamelt deze gegevens op de volgende manieren:

1. De gemeente verstrekt de gegevens aan Sdu of u verstrekt zelf de gegevens aan Sdu omdat Sdu u daarom vraagt

Om welke gegevens gaat het?

  • naam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Waarom verzamelt Sdu deze gegevens?

Het verzamelen en vermelden van deze gegevens op deze website is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die Sdu met de opdrachtgever heeft gesloten. De mensen die de website bezoeken, moeten de hulpverlenende instantie kunnen benaderen.

Naast deze gegevens, die voor iedereen zichtbaar zijn op deze website, verzamelt Sdu ook e-mailadressen van de op deze website vermelde organisaties. Naar deze e-mailadressen stuurt Sdu 2 per jaar een e-mail met het verzoek de gegevens van de organisatie te controleren.

Hoe slaat Sdu deze gegevens op?

Deze gegevens worden opgeslagen in een contentmanagementsysteem. Deze gegevens blijven bewaard zolang de opdrachtgever ons vraagt deze website te onderhouden. Als de opdrachtgever de samenwerking met ons opzegt, blijven de gegevens nog 5 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

2. U verstrekt zelf de gegevens aan Sdu omdat u aanvullingen aan of verbeteringen op deze website aan Sdu doorgeeft met het reactieformulier

Op diverse pagina’s van deze website ziet u aan de rechterkant van het scherm staan: ‘Heeft u aanvullingen of verbeteringen? Laat het ons weten’. Als u klikt op het woord ‘weten’ verschijnt er een formulier waarin u uw opmerkingen kunt invullen, en uw e-mailadres. Het invullen van het e-mailadres is niet verplicht. Sdu gebruikt het e-mailadres alleen om u te laten weten wat er met uw opmerking is gedaan, en u eventueel om aanvullende informatie te vragen.

Hoe slaat Sdu deze gegevens op?

Uw e-mailadres en uw opmerkingen komen terecht in ons klantenservicemanagementsysteem.

Aanvullende informatie

Aanvullend op de gegevens zoals genoemd bij punt 1 en 2 kan Sdu aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van deze website. Dit gaat bijvoorbeeld om:

  • Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website.
  • Gebruiksgegevens waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
  • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die aan ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
  • Informatie van externe bronnen. Sdu kan informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media-site als u verbinding maakt met de diensten van Sdu via die social media-site.
  • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Sdu verwerkt

Sdu heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Sdu kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Sdu raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Sdu zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Sdu op via informatie@sdu.nl, dan verwijdert Sdu deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sdu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sdu) tussen zit.

Bewaren persoonsgegevens

Sdu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sdu deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Sdu, sluit Sdu een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sdu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sdu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Sdu van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar informatie@sdu.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Sdu u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Sdu reageert binnen vier weken op uw verzoek. Sdu wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens

Sdu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de klantenservice van Sdu via helpdeskvind@sdu.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken

Sdu gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Sdu gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Sdu hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.